​របស់​តិច​នាំ​បំផ្លាញ​របស់​ច្រើន

​នានា​ភាសិត ព្រះ​គ្រូ​មុនី​សោភ័ណ សោម – ឡុច ក្រុម​ជំនុំ​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក នៅ​ពុទ្ធ​សាសបណ្ឌិត្យ រៀប​រៀង ក្នុង​លោក​នេះ មាន​ជន​ចំពូក​ខ្លះ ច្រើន​ប្រកប​ដោយ​សេចក្ដី​លោភ​ជ្រុល​ជ្រួស​បអានបន្ត »

ការសង្រ្គោះគ្នាក្នុងវេលាមានទុក្ខ

នានា​ភាសិត ព្រះ​គ្រូ​មុនី​សោភ័ណ សោម – ឡុច ក្រុម​ជំនុំ​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក នៅ​ពុទ្ធ​សាសបណ្ឌិត្យ រៀប​រៀង   ក្នុង​លោក​នេះ មនុស្ស​ទាំង​អស់ ទោះ​ប្រុស​ក្ដី  ស្រី​ក្ដី ក្មេង​ក្ដី ចាស់​អានបន្ត »