ខ្ញុំអាន អ្នកអាន យើងអាន

ព្រះពុទ្ធសាសនា៖

ឆ្នាំងបាយរបស់គ្រូបោក គឺមនុស្សឆោត

មន្តអាគម​គាថា យ័ន្ត​កថា កើតឡើង​អំពី​ការ​មិនដឹង​នូវ​សច្ចភាព​នៃ​ជីវិត។ រឿង​ទាំងអស់​នេះ បើ​ទោះជា​មានប្រសិទ្ធភាព ក៏​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ហាម​ភិក្ខុសង្ឃ​មិន​ឱ្យ​ធ្វើ​ដែរ គឺRead More

សាសនា​ទុក​ជា​ថ្នាំ​ប្រចាំ​ជីវិត

សាសនាគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ ដែលជាគោលរបស់ចិត្ត អាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នករាប់អានកាន់តាមឱ្យជ្រះថ្លា ឱ្យវៀរចាកវត្ថុដែលគួរវៀរ ឱ្យធ្វើវត្ថុដែលគួរធ្វើ ឱ្យសម្រេចការគ្រប់គ្រងខ្លួនដោRead More

អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ៖