កម្ពុជាសម័យអាណាចក្រចេនឡា

អាណាចក្រចេនឡា ចេនឡា ← ៥៥០–៨០២ → ធានី ភវបុរៈ ឦសានបុរៈ ភាសា
ខ្មែរបុរាណ សាសនា
ព្រហ្មញ្ញសាសនា ពុទ្ធសាសនា រដ្ឋាភិបាល
រាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការ សម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រ
មជ្ឈិមអានបន្ត »

កម្ពុជាសម័យអាណាចក្រភ្នំ

នគរភ្នំ  
គ.ស ៥២–៦២៧
 →
 
 → ធានី វ្យាធបុរៈ នរវរនគរ (សម័យក្រោយ) ភាសា
ខ្មែរបុរាណ សាសនា
ពុទ្ធសាសនា ព្រហ្មញ្ញសាសនា រដ្ឋាភិបាល
រាជាធិបតេយ្យ កុរុងវ្នំ
កៅណ្ឌិន្យទី១  
 
កៅណ្ឌអានបន្ត »