ការ​បូជា​ដើមឈើ​របស់​ជនជាតិ​ខ្មែរ

ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការគោរពបូជាដើមឈើឬរុក្ខជាតិ ដែលទាក់ទិននឹងជំនឿបែបជីវចលនិយម មានតាំងតែសម័យមុនប្រវត្តិសាស្ត្រម៉េ្លះ។  ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្មែរចាត់ទុកថា ដើមឈើ មានជីវិតដូចមនុអានបន្ត »