មរណស្សតិ

មរណស្សតិ (មៈរៈណ័ស-សៈតិ) ដំណើរ​នឹក​ដល់​សេចក្ដី​ស្លាប់, ការ​នឹក​ទៅ​រក​សេចក្ដី​ស្លាប់; ហៅ​ថា មរណានុស្សតិ “ការ​នឹក​រឿយ​ៗ​ដល់​សេចក្ដី​ស្លាប់” ក៏​បាន។

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.