វិជ្ជា​គុណ​កថា ពាក្យកាព្យ

ភិក្ខុ (សទ្ធម្មបញ្ញា) ឈិម ស៊ុម ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដកក្នុងក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ព.ស. ២៤៧៨ – គ.ស. ១៩៣៤ វិជ្ជាគុណកថា កាព្យពាក្យ ៧ អហំរី​ខ្ញុំ​អក្សរ​ស៊ ស្រៈ​ឧ​ខ្យល់​ម​ប្អានបន្ត »