ឯក​ភាគ​នៃ​មិលិន្ទ​ប្បញ្ហា

ឃុន​និពន្ធ​មន្ត្រី ញ៉ុក– ថែម ស្រង់ ប្រែ ​និង​រៀបរៀង ដែល​ហៅ​ថា “ឯក​ភាគ​មិលិន្ទ​ប្បញ្ហា” នេះ ព្រោះ​ជា​ចំណែក​ផ្នែកមួយ​ក្នុង​គម្ពីរ​មិលិន្ទប្បញ្ហា​ខាង​ចុង មិន​ទាន់​មាន​លោក-អ្នក​ឯអានបន្ត »