សប្បុរិសធម៌​ ពាក្យ​កាព្យ

បាន-តេង អារម្ភកថា  រឿងសប្បុរិសធម៌នេះ ខ្ញុំបាទមានមនោគតិគិតផ្ដើមឡើងដោយឃើញថា ជាឧបការគុណដ៏ឧត្ដម សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទ្ធដែលត្រូវការ។  ប៉ុន្តែធម៌នេះ ចំពូកប្រាជ្ញាជាន់ខ្ពស់លោកបានបអានបន្ត »

លោក​ធម្មត្ថ​ចរិយា បញ្ហា​បុរាណ ១១ខ ពាក្យ​កាព្យ

គ្រូ​បង្រៀន បាន-តេង ហេតុ​ដែល​បណ្ដាល​ចិត្ត ឱ្យ​គិត​ផ្ដើម​កើត​ជា​រឿង​នេះ​ដោយ​ឱកាស​ចន្លោះ​មួយ ដែល​ខ្ញុំ​បាទ​បាន​ឈប់​សម្រាក ១ ខែ តាម​កំណត់​រាជការ​អនុញ្ញាត ខ្ញុំ​បាទ​បាន​ប្រមូល​អានបន្ត »