ព្រហ្មចរិយកថា

របៀប​ពាក្យ​ទេសនា ព្រះ​មហា (សែស ) ក្រុម​ជំនុំ​ព្រះត្រៃបិដក ប្រែ​និង​រៀប​រៀង នមោ ឧមាត្យារទ្ធស្ស      រតនត្តយស្ស  សាធុកំ សូម​ថ្វាយ​បង្គំ​ចំពោះ ព្រះ​រត្នត្រ័យ  ដែល​ប្រារព្អានបន្ត »