វីរិយ​កថា

អាចារ្យ សូរ ហាយ ក្រុម​ជំនុំ​ប្រែ​ព្រះ​ត្រៃបិដក រៀបរៀង វីរិយ​កថា អាចារ្យ សូរ ហាយ វត្ត​ឧណ្ណាលោម ភ្នំពេញ ក្រុម​ជំនុំ​ប្រែ​ព្រះ​ត្រៃបិដក ក្នុង​ក្រសួង​ពុទ្ធ​សាសន​បណ្ឌិត្យ នៅ​ព្រះ​អានបន្ត »

បរិយាយសិប្បកថា

ព្រះ​គ្រូ​សុវឌ្ឍ​ញាណ សូរ-ហាយ ក្រុម​ជំនុំ​ព្រះ​ត្រៃបិដក នៅ​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង នមត្ថុ  រតនត្តយស្ស សាធុ  ខោ  សិប្បកំ  នាម     អបិ  យាទិសិកីទិសំ បស្ស  អជប្បហារេនលទអានបន្ត »