បមាទាប្បមាទកថា

របស់​អាចារ្យ សេខ- ឈុន ក្រុម​ជំនុំ​ប្រែ​ព្រះ​ត្រៃបិដក រៀប​រៀង   បមាទាបមាទបញ្ហារម្ភោ នមត្ថុរតនត្តយស្ស សូន​ក្រាប​ថ្វាយ​បង្គំ (ដោយ​គោរព) ចំពោះ​ព្រះ​រតនៈ​ទាំង​បី គឺ​ព្រះ​ពុទ្ធ ព្អានបន្ត »