សារទេសនា – ហ.តាត

ព្រះ​វិសុទ្ធវង្ស ហ. តាត អាចារ្យ​បង្រៀន​នៅ​សាលា​បាលី​ជាន់​ខ្ពស់ ក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​អធិប្បាយ​ហើយ​រៀប​រៀង​ឡើង ព.ស. ២៤៧០   ទេសនារម្ភោ សូម​អស់​លោក​អ្នក​ទាំង​ឡាយ​ប្រុង​ចាំ​ស្ដាប់ ! អានបន្ត »