វយប្បកាសិនី

របស់​អាចារ្យ ហិម ក្រុម​ពុទ្ធ​សាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ១- ពាក្យ​ប្រារព្ធ ធម៌​អាថ៌​ដែល​ខ្ញុំ​បំបែក​ចេញ ឱ្យ​សមរម្យ​នឹង​វ័យ​៣ប្រការ​នេះ ខ្ញុំ​តែង​តែ​អធិប្បាយ​ពន្យល់​សិស្សានុសិស្ស​គអានបន្ត »

នីតិសាស្ត្រ ពាក្យកាព្យ

អាចារ្យ ហិម ក្រុម​ជំនុំ​ប្រែ​ព្រះ​ត្រៃបិដក​រៀប​រៀង អារម្ភកថា ខ្ញុំ​ផ្គុំ​ម្រាម​ទាំង​ដប់ បរិបូណ៌​គ្រប់​នូវ​ក្រចក បី​ដូច​កល់​ត្របក កេសរ​ផ្កា​ឈូក​ក្រពុំ។ ដោម​ដាក់​ដល់​លើ​ភ្នែអានបន្ត »