សិរិវិបុលកិត្តិ​ជាតក

រឿង​បញ្ញាសជាតក ព្រះ​ឧត្ដម​មុនី  អ៊ុម ស៊ូ អធិបតី​រង​ក្រុម​ជំនុំ ប្រែ​ព្រះ​បិដក ប្រែ​ពី​បាលី ជា​ភាសា​ខ្មែរ ឥមេសេនាគមិស្សន្តិ  ឥទំសត្ថាជេតវន វិហរន្តមាតុបោសកំ ភិក្ខុអារព្ភកថេអានបន្ត »