ធម្មិកោវាទ

ព្រះអាចារ្យ ឯក- ញឹម ធម្មិស្សរោ ចៅអធិការវត្តធម្មិស្សរារាម ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប រៀបរៀង ច្បាប់ធម៌ក្នុងសៀវភៅនេះ យើងខ្ញុំ ធម្មិស្សរោ (ឯក- ញឹម) ចៅអធិការនៃវត្តធម្មិស្សរារាមរៀបរៀងអានបន្ត »