ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៣០

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤២៧ គ.ស. ១៩៣០
BB-សេចក្ដីបញ្ជាក់ Issue for (Nº 1)  
CC-សេចក្ដីប្រារព្ធ Issue for (Nº 1)  
A-ឆ្នាំគម្រប់ ៣  
B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រសាសន៍លោកគូវែរណើរហ្ស៊េណេរ៉ាល់ ចំពោះនឹងបណ្ដារាស្ត្រខ្មែរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ខាង
ទិសនិរតី –ព្រះគ្រូព្រះសង្ឃវិជ្ជា តាត អាចារ្យបង្រៀនភាសាសំស្ក្រឹត នៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់
អធិប្បាយ
២- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរអាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលី  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន –ឧកញ៉ាសុត្តន្តប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) គតិលោក និង មិលិន្ទបញ្ហានេះ
(មិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)
 
៤- រឿងមហាភារតយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែចេញពី
សៀមមកជាភាសាខ្មែរ (តពីខ្សែ ៣ នៃឆ្នាំទី២)
២៧
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ២ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស ២៤២៧ គ.ស ១៩៣០
B-ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរូបសំរឹទ្ធ ១ ដែលមានមុខ ៤ នឹងដៃ ៤ –អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៤៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៣- គតិលោក ឬ ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន –ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោក មិន
មានចុះផ្សាយទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅហើយ)
 
៤- រឿងមហាភារតយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែចេញពីសៀម
មកជាភាសាខ្មែរ (ត)
៤៧
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៣ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧២ គ.ស. ១៩៣០
B-ខ្សែ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរូបព្រះពោធិសត្វ អវលោកិតេស្វរៈ ១ អង្គនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ក្រុងភ្នំពេញ
–អ្នកស្រី ស៊ុយ សាន ការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ
៦៩
២- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន –ឧកញ៉ាសុត្តន្តប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោកនេះ មិន
បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ )
 
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសាសៀម ៧១
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៤ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣០
B-ខ្សែ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធរូបសំរឹទ្ធ ១ អង្គ គ្រាមារវិជ័យដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ –ម៉ាដឹម៉ូអាហ្សែល ស៊ុយសានការប៉ឹឡែស អធិប្បាយ ៩៣
២- បាឋកថាក្រុមព្រះដំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាស្រុកសៀម –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម
ប្រែជាភាសាខ្មែរ
៩៥
៣- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាលី (ត)  
៤- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន –ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត)(គតិលោកនិង មិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន
ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)
 
៥- រឿងមហាភាតរយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសា
សៀម (ត)
១០៣
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៥ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤២៧ គ.ស. ១៩៣០
B-ខ្សែ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បាឋកថាក្រុមព្រះដំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាស្រុកសៀម –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម
គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាសៀមមកជាភាសាខ្មែរ (ត)
១២៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជាភាសា
ខ្មែរ (ត)
 
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន –ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន
ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពជាសៀវភៅដោយឡែកហើយ )
 
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសា
សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត)
១៣៧
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៦ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣០
B-ខ្សែ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បាឋកថា ក្រុមព្រះដុំរុងរាជានុភាព អំពីមូលហេតុនៃការព្រះសាសនាក្នុងស្រុកសៀម –ព្រះមហាពិទូរ
ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាសៀមមកជាភាសាខ្មែរ(តចប់)
១៥៥
២- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា
ភាសាខ្មែរ(ត)
 
៣- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន –ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិនបាន
ចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)
 
៤- ប្រវត្តិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) –អាចារ្យ អ៊ីវ ទួត ចៅអធិការវត្តនេះរៀបរៀង ១៦៥
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៧ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣០
B-ខ្សែ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមក ភាសា
ខ្មែរ (ត)
 
២- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន –ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) (មិលិន្ទបញ្ហា និងគតិលោកនេះ មិន
បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះជាសៀវភៅដោយឡែកហើយ)
 
៣- ប្រវត្តិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង ) –អាចារ្យអ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះរៀបរៀង (ត) ១៨៣
៤- រឿងមហាភារយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពី ភាសា
សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត)
១៩៩
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៨ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣០
B-ខ្សែ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា
ភាសាខ្មែរ(ត)
 
២- គតិលោក ឬច្បាប់ទូន្មានខ្លួន –ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង (ត) ( គតិលោក និងមិលិន្ទបញ្ហា មិន
បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)
 
៣- ប្រវត្ដិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) –អាចារ្យ អ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះ រៀបរៀង (ត) ២១៧
៤- រឿងមហាភារត –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា
សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត)
២៣១
៥- សេចក្ដីស្រង់ធម៌ទេសនាយ៉ាងសង្ខេប របស់លោកកំម៉ង់ដង្គរូបែរ ដែលសំដែងនៅមន្ទីរពុទ្ធសាសន
បណ្ឌិត្យ កាលពីថ្ងៃ ១៨ សេប តម ឆ្នាំ ១៩៣០ –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ
២៤៧
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ៩ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣១
B-ខ្សែ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាលីមកជាភាសា
ខ្មែរ (ត)(មិលិន្ទបញ្ហានេះមិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ)
 
២- អំពីព្រះនិព្វាន ភិក្ខុ នារទ នៅស្រុកលង្កាទ្វីប (ឥណ្ឌា) រៀបរៀង –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសា ២៥៧
៣- រឿងមហាភារតយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា
សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត)
២៩៥
៤- ប្រវត្ដិរបស់វត្តពោធិវាល (បាត់ដំបង) –អាចារ្យអ៊ីវ ទូត ចៅអធិការវត្តនេះ រៀបរៀង (ត និង ចប់) ៣១៣
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១០ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣១
B-ខ្សែ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា ភាសា
ខ្មែរ (ត)
 
២- អនុមោទនាវិធី អាចារ្យ សុក នៅវត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង –ព្រះគ្រូសំសត្ថា ណាត ចាងហ្វាង
រងសាលាបរិយត្តិជាន់ខ្ពស់បានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ (មិលិន្ទបញ្ហា និងអនុមោទនាវិធី មិនបានចុះ ក្នុងនេះទេ
ព្រោះមានបោះសៀវភៅដោយឡែកហើយ )
 
៣- រឿងមហាភារតយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពី ភាសា
សៀមមកជាភាសាខ្មែរ (ត)
៣២៧
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១១ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣១
B-ខ្សែ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមកជា
ភាសាខ្មែរ (ត)
 
២- អនុមោទនាវិធី អាចារ្យ សុក នៅវត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង –ព្រះគ្រូ សំសត្ថា ណាត អាចារ្យបាលី ជាន់ខ្ពស់ បានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់(តចប់) (មិលិន្ទបញ្ហា និងអនុមោទនាវិធី មិន បានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះ
មានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)
 
៣- វិធីតុបតែងព្រះពុទ្ធសាសនា អោយចម្រើនឡើងក្នុងនគរកម្ពុជា –ថី គីម ហាក់ ធ្វើរាជការនៅប៉ុស្តិ៍ ខ្សែលួស រៀបរៀង ៣៤៣
៤- រឿងមហាភារត –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា
សៀមមកជាភាសាខ្មែរ(ត)
៣៥១
អត្ថបទក្បាលទី៣ ខ្សែទី ១២ ឆ្នាំទី ៣ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣១
B-ខ្សែ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីបាលីមក ជាភាសាខ្មែរ(ត) (មិលិន្ទបញ្ហា មិនបានចុះក្នុងនេះទេ ព្រោះមានបោះពុម្ពសៀវភៅដោយឡែកហើយ)  
២- ម្ភៃប្រាំមួយគាថា ដកយកពីគម្ពីរផ្សេងៗ –អាចារ្យ យ៉ែម ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
ប្រែពីបាលី មកជា ភាសាខ្មែរ
៣៦៩
៣- រឿងមហាភារត –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែពីភាសា
សៀមមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)
៣៧៩

 

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments