ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស ១៩៤២

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះរាជពិធីរាជាភិសេក នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
២- ប្រវត្ដិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (សង្ខេប) –លោកសឺដែស ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស នៅចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង ៣១
៣- ពង្សាវតារប្រទេសរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តពីឆ្នាំ១៩៤១ មក) ៣៥
៤- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ក សាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី១ ប្រវត្ដិបស្សៈនិងភល្វិក ៣៨
៥- ច្បាប់ពាក្យចាស់ ៤១
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃក្រុងម៉ានីល ៤៤
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងស្រីពីរនាក់ដណ្ដើមកូនគ្នា ៤៩
រូបក្រៅរឿង ព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុវរ្ម័នព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះរាជពិធីរាជាភិសេក នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី (តមកនិងចប់)
២- ប្រវត្ដិទង់ប្រចាំជាតិខ្មែរ –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម ២៩
៣-ប្រវត្ដិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ(សង្ខេប) –លោកសឺដែសចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង តមក ៣៧
៤- ច្បាប់វិធុរបណ្ឌិត (ពាក្យកាព្យ) ៤២
៥- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ក សាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់(តមក)ទី២ប្រវត្ដិសុទន្ត គហបតី ៤៥
៦- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ៤៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងដឹងសងដឹង អំបែងសងអំបែង) ៥១
រូបក្រៅរឿង រូបប្រាសាទបន្ទាយស្រី កសាងក្នុងសម័យនៃការរចនាកំពុងចំរើនបរិបូរណ៍កាលពីសតវត្សរ៍ទី ១៦នៃពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៣ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង  
១- មហាភារតៈ (សង្ខេប)
២- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកាជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៣ ប្រវត្ដិចិត្តគហបតី
៣- ច្បាប់វិធុរបណ្ឌិត (តមកនិងចប់) ១០
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃប្រទេសផ្សេងៗ អំពីប្រទេសអល្លីម៉ាញ ១៣
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៧
៦- សេចក្ដីប្លែកៗ ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងសេដ្ឋីបីនាក់) ២៦
រូបក្រៅរឿង រូបរាជសីហ៍អង្គុយ សក់គេធ្លាក់ជាក្បាច់ រចនាបែបប្រាសាទបាខែង ព.ស ១៤៤៣.
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៤ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង  
១-រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរនៅមានត
២- ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន ១០
៣- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃប្រទេសផ្សេងៗ អំពីប្រទេសអាល្លីម៉ាញ (តមក) ១២
៤- ពង្សាវតាររោម ស្រងយកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៥
៥- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៤ ប្រវត្ដិរបស់ហត្ថក អាឡវក ១៨
៦- រឿងមហាភារតៈ (តមក) ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងស្វាលួចមកុដស្ដេច ២៤
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង រូបរាជសីហ៍ខ្មែរ រចនាបែបភ្នំគូលែន (ក្នុង ព.ស ១៣៦៨)
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៥ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងព្រះបាទធម្មាសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក)
២- ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន (តមកនិងចប់)
៣- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ប្រស្នាទី១ សួរនិងឆ្លើយអំពីរដូវទាំង ៣ ១១
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃនានាប្រទេស អំពីប្រទេសអល្លីម៉ាញ (តមកនិងចប់) ១៤
៥- អំពីពង្សាវតារនៃប្រទេសរោម ដកស្រង់យកមកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក) ១៨
៦- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៥.៦ ប្រវត្ដិរបស់មហានាមសករាជនិង ឧគ្គគហបតី ២៤
រូបក្រៅរឿង រូបទ្វារបាល នៅក្នុងតួប្រាសាទកណ្ដាល នៃប្រាសាទបន្ទាយស្រី រចនាបែបប្រាសាទបន្ទាយស្រី សតវត្សទី១៦ នៃពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៦ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង  
១-អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ –លោកសឺដែសចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង (តមកនិងចប់)
២- មហាភារត (សង្ខេប តមក) ១០
៣- ភូមិសង្ខេបរបស់នានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស ១៤
៤- ពង្សាវតារប្រទេសរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៧
៥- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ខ ១ និយាយអំពីរដូវទាំង ៣ (តមក) ២១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យក្ដីទាំង ៤ ២៤
រូបក្រៅរឿង រូបទ្វារបាល នៅប្រាសាទព្រះគោ ការរចនាសម័យប្រាសាទព្រះគោ កាលពីសតវត្សរ៍ទី ១៥ នៃព្រះពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៧ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុទេសនាកាន់ទី១ –ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះសាក្យវង្ស គ្រូបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- មហាភារតសង្ខេប (តមកនិងចប់) ១២
៣- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក) ១៦
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស (តមក) ២០
៥-ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់និងតប្រែអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២៣
៦- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ខ ១ និយាយពីរដូវទាំង ៣ ជាសេចក្ដីចោទឆ្លើយ (តមកនិងចប់) ២៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យក្ដីទាំង ៤ ) (តមកនិងចប់) ៣០
រូបក្រៅរឿង រូបក្បាលយក្ខ នៅទ្វារបញ្ឆោតប្រាសាទបាគង ការរចនាប្រាសាទព្រះគោ សតវត្សរ៍ទី ១៥ នៃពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៨ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុទេសនា កណ្ឌទី ២ របស់ –ព្រះតេជគុណ ព្រះសិរីសម្មតិវង្ស ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក) ១០
៣- ប្រវត្ដិពួក ឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវកសាវិកា របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទី ៧-៨ ប្រវត្ដិរបស់ ឧគ្គ ហត្ថិគាមក និងអម្ពដ្ឋ ១៤
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស (តមក) ១៧
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២២
៦- លោក នេយ្យ ពាក្យកាព្យ របស់ –អ្នកឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ (នង) (តមក) ២៩
រូបក្រៅរឿង ក្បាច់នៅយ៉ដែលលយចេញពីប្រាសាទកណ្ដាលនៃប្រាសាទបន្ទាយសំរែ។ ការរចនាសម័យប្រាសាទនគរវត្ត សតវត្សរ៍ទី ១៧ នៃពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៩ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ៣ –ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ (ជ . ណាត) ចាងហ្វាងរងសាលាបាលី ជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- អភិនវភាសិត –លោកគ្រូអាចារ្យ អ៊ុក ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ជាអ្នកតែងនិងរៀបរៀង ១២
៣- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២១
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនានានៃប្រទេស អំពីប្រទេសអង់គ្លេស (តមកនិងចប់) ២៧
រូបក្រៅរឿង រូបក្បាច់សិលានៅក្រោមហោជាងខាងលើមាត់ទ្វារប្រាសាទសម្បូរ (ព.ស ១១៤៣)
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១០ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
១-វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី៤ –ព្រះបាឡាត់ឃោសនា គ ហ ចៀវ អាចារ្យបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) (តមក) ១៣
៣- អភិនវភាសិត ភាគទី១ របស់ –លោកគ្រូអាចារ្យ អ៊ុក ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (តមកនិងចប់) ១៦
៤- ពង្សាវតាររោម ស្រង់ពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២៥
៥- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីប្រទេសអឺរ៉ុប ២៩
រូបក្រៅរឿង រូបព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈ បែបរចនាប្រាសាទបាយ័ន (ព.ស ១៧៤៣)
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១១-១២ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី៥ –លោកគ្រូអាចារ្យ ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកនៅក្រសួងពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ សំដែង
២- សេចក្ដីផ្សេងៗ ១២
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ២០
៤- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យ កឹម អាន ប្រែពីបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក) ២៧
៥- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រងយកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ៣៣
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃប្រទេសនានា អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកខាងជើង ៤១
៧- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័កសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទី៩ ប្រវត្ដិជីវិតកោមារភច្ច ទី១០ ប្រវត្តិកុលបិតាគហបិ ៤៨
៨- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ប្រស្នាខ ទី២ សួរនិងឆ្លើយអំពីខ្វាក់និងខ្វិន ៥១
៩- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅម្ចាស់ផ្ទះនិងចៅសុំសំចត) ៥៤
១០- ប្រវត្ដិនកុលបិតាគហបតី ៤៨
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៣-១៤ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែ ១៣,១៤  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ៦ –លោកអាចារ្យ សា ឌុម ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក សំដែង
២- អំពីមហាចិន្ដវិកាលីទាស និងកិច្ចការជាថ្វីដៃរបស់លោក ១១
៣- ប្រវត្ដិពួកឧបាសិកា ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ១/ ប្រវត្ដិនាងសុជាតាសេនីយ៍ធីតា ២១
៤- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ២៤
៥- ពិធីទ្វាទសមាស តាមទំនៀមព្រាហ្មណ៍ក្នុងនគរពារាណសី (ឥណ្ឌៀ) –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣២
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកកណ្ដាល ៣៥
៧- ពង្សាវតារ ក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ៤១
៨- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក) ៤៤
៩- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ៖ – សួរនិងឆ្លើយអំពីខ្វាក់ខ្វិន (តមកនិងចប់) ៥៣
– សួរនិងឆ្លើយអំពីសក់ ៥៥
– សួរនិងឆ្លើយអំពីស្លានិងបារី ៥៧
– សួរនិងឆ្លើយអំពីពុកមាត់ ៥៩
៩a- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសបាញ់ទុង ៦១
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៥-១៦ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែ ១៥,១៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ៧ –ព្រះគ្រូមុនីសុមេធ (កេត ឋិតសីណេ) ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- បិសាចស្នេហា –និពន្ធមន្ត្រី អ្នកតែងសេចក្ដីនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យជាអ្នកតែង
៣- កុម្ភជាតក –លោកគ្រូអាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ប្រែនិងរៀបរៀង ពីគម្ពីរខុទ្ទ និកាយ ព្រមទាំងអដ្ឋកថា ២៦
៤- ពិធីទ្វាទសមាស តាមទំនៀមព្រាហ្មណ៍ នៅនគរពារាណសី (ប្រទេសឥណ្ឌៀ) តមកនិងចប់ –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣៥
៥- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –លោកអ្នកឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ (នង) (តមក) ៤០
៦- ប្រវត្ដិពួកឧបាសិកា ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី២ ប្រវត្ដិនាងវិសាខា មិគារមាតា ៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអាមាត្យរក្សាព្នៅព្រះរាជទ្រព្យ ៥៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៧-១៨ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែ ១៧,១៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុទេសនា កណ្ឌទី ៩ –លោកអាចារ្យ យូរ អ៊ុន ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ប្រុស ចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយ តាមច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២
៣- បិសាចស្នេហា –និពន្ធមន្ត្រីអ្នកតែងសេចក្ដី នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យជាអ្នកតែង (តមកនិងចប់) ២០
៤- កុម្ភជាតក –លោកគ្រូអាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម គ្រូបង្រៀននៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ប្រែនិងរៀបរៀងពីគម្ពីរខុទ្ទក និកាយ តឹសនិបាត (តមកនិងចប់) ៤២
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងស្ត្រីស្មោះត្រង់និងស្វាមី) ៦២
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៩-២០ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែទី ១៩, ២០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា ក្រុងភ្នំពេញ កណ្ឌទី ១០ –លោក អាចារ្យ ញូង សឿង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ស្រីចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយអំពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៤
៣- ច្បាប់អរិយសត្ថាចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយអំពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ២៦
៤- សេចក្ដីសង្ខេបនៃគម្ពីរបព្វាតន្ដ្រ ៣១
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់ចេញពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ៣៧
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូង ៥០
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២១-២២ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែទី ២១, ២២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ១២ –លោកគ្រូអាចារ្យពាង សុខ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- លទ្ធិកម្មសុត្ដី ពិធីដុតខ្លួនឱ្យស្លាប់ទៅតាមប្ដីដែលស្លាប់ទៅហើយ របស់ស្រីឥណ្ឌៀ –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត
៣- ច្បាប់ផ្សេងៗភាគ ៣ ៖ – ច្បាប់រាជនេតិ ១១
៣a- ច្បាប់បណ្ដាំបិតា ១៧
៣b- ច្បាប់ហៃមហាជន ២៤
៤- សេចក្ដីកត់ហេតុផ្សេងៗ ៣២
៥- ប្រវត្ដិសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ៣/ ប្រវត្ដិនាងខុជ្ជុត្ដរា ឧបាសិកា ៤/ ប្រវត្ដិព្រះនាងសាមាវតីរាជទេវី ៣៧
៦- អំពីគម្ពីរបញ្ចតន្ដ្រសង្ខេប (តមកនិងចប់) . ៤៩
៧- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែនិងរៀបរៀង (តមក) ៦២
៨- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់យកពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក) ៧៦
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២៣-២៤ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែទី ២៣-២៤  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ១៣ –ព្រះគ្រូវិនយធម្ម ហី ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ផ្សេងៗភាគ ៤ ៖ ២a- ច្បាប់មហានេតិ រាជសួស្ដី ១០
២b- ល្បើកច្បាប់ក្រិត្យក្រម របស់ –ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ ២៧
៣- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ៈ – នាងខត្ដរា នន្ទមាតា ៤៥
– នាងសុប្បវាសា កោលិយធីតា ៤៨
៤- រឿងព្រះបាទអសោក –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែនិងរៀបរៀង (តមក) ៥០
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមកនិងចប់) ៦៦
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃទ្វីបអូស្ត្រាលី ៧៣
7- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
៨- សេចក្ដីជូនពរឆ្នាំថ្មី
កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments