ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤០

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៤០
B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីផ្ដើមក្នុងការធ្វើសាកលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ –អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម
២- សិក្ខាមកថា របស់ –ខេមររង្សី ១៥
៣- ដំណឹងផ្សេងៗ របស់ –លោកអគ្គលេខាធិការ នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១
៤- បកិណ្ណកកថា របស់ –ខេមររង្សី ២៩
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី៣ (តពីឆ្នាំ ទី១១ នឹងចប់)ពាក្យកាព្យសង្វាស ជារបស់ផ្សេងវោហារគ្នា–ឃុនស៊ីមនោម័យ ៣៨
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសកំសត់ចេញទៅជួញ ៤៥
៧- អារម្ភកថា  
រូបក្រៅរឿង ៨- ជើងផ្លិតរូបនាគ របស់ថាវគុ ចៅហ្វាយស្រុក ស្រុកខូង ផ្ញើមកជូនព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា កាលពីខែ អ៊ូតឆ្នាំ ១៩៣៩
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ២ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៤០
B-ខ្សែ 2  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីគំនូរថ្មីពីរបែប របស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យ នឹងសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ –ខេមររង្សី
២- អំពីសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ជាតិហុល្ល៉ងដេស៍ម្នាក់ អំពីការពឹងពាក់ប្រាស្រ័យ នៅស្រុកខ្មែរ –ថី គឹម ហាក់ លេខានុការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រែ ១០
៣- អំពីអាយុសម័យនៃពុទ្ធរូបមន ខ្មែរ ថៃ ១៩
៤- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប្ដ៍ ស្រង់យកអំពីពង្សាវតារសាកលលោករបស់ហ្វូង វិចិត្រវាទការ –អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម ប្រែនឹងរៀបរៀង (មានត) ២៥
៥- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី៤ –ព្រះសុទ្ធិវង្ស (ហ តាត) រៀបរៀង (មានត) ៣៧
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ ៦១
រូបក្រៅរឿង ៧- រូបនេះ ជាដំណាងកាសព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ស្ដេចយាងទៅរក្សាជម្ងឺព្រះថេរមួយអង្គមានជម្ងឺជាទម្ងន់
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៣ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៤០
B-ខ្សែ 3  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារម្ភកថារបស់ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគោលចារឹករបស់ចិន (នៅមានត)
២- និយាយពីសាលាបង្រៀនមនុស្សខ្វាក់ប្រទេសសៀម នឹងទ្វីបអឺរ៉ុប –ខេមររង្សី ប្រែរួបរួមពីសៀវភៅផ្សេងៗ
៣- ហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាផុតរលត់បាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ? –ខេមររង្សីស្រង់មកពីទស្សនាវដ្ដីធម្ម ចក្សុសៀម ហើយប្រែមកជាខេមរភាសា ១៩
៤- ប្រវត្ដិលាកមីរេប៉ះ តាមសេចក្ដីប្រែពីភាសាទីបេតាំង មកជាបារាំងសែស របស់ –លោកស័កបាកូត៍(នៅមានត) ៣១
៥- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប្ដ៍ –លោក មហា ថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការ (ត) ៣៥
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ –ខេមររង្សី ៤៥

៧- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី៥ របស់ –ព្រះសាក្យវង្ស (តនឹងចប់)

៥៣
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី ៤ របស់ –រក្សភិរម្យ អួង (មានត) ៥៧
រូបក្រៅរឿង ៩- សុបិននិមិត្តនៃព្រះនាងមហាមាយា
១០- ព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រសូត
១១- ទ្រង់ឈាន ៧ ជំហាន ១៧
១២- យាងទៅកាន់ក្រុងកបិលពស្តុ ៣៣
១៣- លោកមីលរេប៉ះ មកចាប់កំណើត ២៩
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៤ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៤០
B-ខ្សែ 4  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃច្បាប់ របស់ លោកលង្កាត៍ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅក្រុងបាងកក –ខេមររង្សី ប្រែពីភាសាថៃ មកជា ខេមរភាសា
២- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប៍ ស្រង់យកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃ របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការសេចក្ដីប្រែ នឹងរៀបរៀង របស់ –អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម (តនឹងចប់) ១៧
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៣៥
៤- ប្រវត្ដិលោកមីលរេប៉ះ –លោក ស័កបាកូត៍ ប្រែចេញពីភាសាទីបេ តាំងមកជាភាសាបារាំងសែស (តមក) ៣៩
៥- ព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ដោយហេតុយ៉ាងណា ? –ខេមររង្សី ប្រែចេញពីទស្សនាវដ្ដី ធម្មចក្សុថៃមកជាខេមរភាសា (នៅមានត) ៤៣
៦- អំពីគំនូរថ្មីពីរបែប របស់ –ព្រះរាជបណ្ណាល័យ (តនឹងចប់) ៥១
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៤ របស់ –រក្សភិរម្យ អួង មហាតលិក ហ៊ុមព្រែ (តមក) ៥៧
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៦៧
រូបក្រៅរឿង ៩- រូបដំណាង ៖ ការធ្វើកិច្ចវត្តនៅក្នុងវត្តនៃភិក្ខុសាមណេរ តាមដំបូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
១០- អំពីការព្យាករណ៍ ១៥
១១- អំពីការសុខសម្រាន្ដនៃព្រះពោធិសត្វ ៣៣
១២- នេះត្រង់ដែលលោកមីលរេប៉ះ ដំណាលប្រវត្ដិដ៏ចំឡែករបស់គាត់ឱ្យពួកសិស្សស្ដាប់ ៣៧
១៣- អំពីការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រ ៤១
១៤- អំពីការច្រត់ព្រះនង្គ័ល ៥៥
១៥- អំពីការសិក្សាក្បួនពិជ័យសង្គ្រាម ៦៥
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៥ ព.ស. ២៤៨៣ គ.ស. ១៩៤០
B-ខ្សែ 5  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅអាស៊ីកណ្ដាល នឹងអាស៊ីខាងកើត របស់ –លោកដេម៉ារគែត
២- ព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ដោយហេតុយ៉ាងណា ? –ខេមររង្សី ប្រែចេញពីទស្សនាវដ្ដី ធម្មចក្សុ(តនឹងចប់) ១៥
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (នៅមានត) ២៩
៤-ប្រវត្ដិលោកមីលរេប៉ះ តាមសេចក្ដីប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាបារាំងសែស របស់ –ស៊័កបាកូត៍ (នៅមានត) ៣៣
៥- ពង្សាវតារសង្ខេបប្រទេសសាលដេ នឹងអស្ស៊ីរីតាមប្រវត្ដិសាស្ដ្រសាកលថៃ របស់ ហ្លួងវិចិត្រវាទការ –អ្នកមហាថែម ប្រែនឹងរៀបរៀង ៣៧
៦- អំពីកំណើតនៃមនុស្សជាតិ –ខេមររង្សីស្រង់នឹងប្រែពីការសែតថៃវិទ្យាចារ្យ (តនិងចប់) ៥៥
៧- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ៦ របស់ –ព្រះសាក្យវង្ស (មានត) ៧៣
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៤ របស់ –រក្សភិរម្យ អួង (ត) ៨៥
រូបក្រៅរឿង ៩- អំពីការទ្រង់ប្រឡងធ្នូសរ
១០- អំពីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល ១៣
១១- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សជរា ២៧
១២- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សជម្ងឺ ៣៥
១៣- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សស្លាប់ ៥៣
១៤- ផ្ទះរបស់ឪពុកធំនឹងម្ដាយមីងរបស់មីលរេប៉ះ រលំបាក់បែកដោយអំណាចមន្ដ ៣១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៦ ព.ស. ២៤៨៣ គ.ស. ១៩៤០
B-ខ្សែ 6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ហោរាសាស្ត្រនឹងពុទ្ធសាសនា របស់ –ហ្លួងសារានុប្រពន្ធ ស្រង់យកអំពីទស្សនាវដ្ដី ពុទ្ធសាសនាថៃ
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃច្បាប់ របស់ –លោក រ ឡាំងកាត៍ ទីប្រឹក្សាច្បាប់ស្រុកបាងកក (តនឹងចប់) ១៧
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៣៣
៤- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ របស់ –លោកស៊័កបាកូត៍ ប្រែពីភាសាទីបេតាំង (តមក) ៣៧
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ –ខេមររង្សី ៤១
៦- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី ៦ របស់ –ព្រះសាក្យវង្ស ហ តាត (តនឹងចប់) ៤៩
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី៤ របស់ –រក្សភិរម្យ អួង (មានត) ៦៧
រូបក្រៅរឿង ៨- ទ្រង់ប្រទះនិងលោកសង្ឃ ១រូប
៩- ទ្រង់មហាភិណេស្ក្រមណ៍ ១៥
១០- ទ្រង់កាត់ព្រះកេសា ៣១
១១- ព្រះពោធិសត្វទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃ ៣៥
១២- ទ្រង់បំពេញទុក្ករកិរិយា ៣៩
១៣- កាលមីលរេប៉ះ បានជួបនឹងអ្នកប្រាជ្ញធំម្នាក់ឈ្មោះម៉ារប៉ះនៅទីចំការមួយ ៤៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៧ ព.ស. ២៤៨៣ គ.ស. ១៩៤០
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ឧស្សាហកម្មជាតួបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ច –ខេមររង្សី រៀបរៀង
២- ពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ជាតិហេប្រី –អ្នកមហាថែមប្រែនិងរៀបរៀង ពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល របស់ ហ្លួង វិចិត្រវាទការ ១៩
៣- និយាយពីការរចនាបែបក្រិត ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកគន្ធារៈ ប្រទេសឥណ្ឌៀ ២៩
៤- និយាយអំពីប្រទេសភូមាក្នុងសម័យអង់គ្លេសចាត់ការគ្រប់គ្រង ៣៣
៥- ហោរាសាស្ត្រនិងព្រះពុទ្ធសាសនា របស់ –ហ្លួងសារានុប្រពន្ធ (តនឹងចប់) ៤១
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៤៩
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះប្រែចេញពីភាសាទីបេ តាំងមកជាភាសាបារាំងសែសរបស់ –លោកស៊័កបាកូត៍ (តមក) ៥៣
រូបក្រៅរឿង គំនូររបស់ចិន ៨- អំពីនាងសុជាតាថ្វាយមធុបាយាស
៩- អំពីព្រះពោធិសត្វទ្រង់ស្រង់ទឹកជាដំបូង ១៧
១០- អំពីបាច់ស្មៅរបស់ស្វស្ដិកព្រាហ្មណ៍ ២៧
១១- អំពីវិធីល្បួងនៃធីតាក្រុងមារ ៣៩
១២- អំពីបុត្រីនៃក្រុងមារ ៤៧
រចនាទីបេតាំង ១៣- អំពីគ្រូមីលរេប៉ះ ល្បងចិត្ដមីលរេប៉ះ ៥១
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៨ គ.ស. ១៩៤០ ព.ស. ២៤៨៣
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិនៃមហាបុរសតាំងពីដើមរៀងៗមក របស់ –លោកអគ្គលេខាធិការនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (មានត)
២- ការសំដែងសេចក្ដីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ –លោកគ្រូព្រះឧត្ដម មុនី អ៊ុម ស៊ូរ នៅឱកាសធ្វើបុណ្យឈាបនកិច្ចថ្ងៃ ៤ ណូវ៉មប្រី ១៩៣៩ ១៥
៣- និយាយពីពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន –តាមសៀវភៅលោកតូមោមុ៍តស៊ុ (មានត) ៣១
៤- ពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ជាតិហេប្រី –អ្នកមហាថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃ របស់ហ្លួង វិចិត្រវាទការ (តនិងចប់) ៤៥
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៥៩
៦- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ –លោកស៊័ក បាកូត៍(តមក) ៦៣
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី៤ របស់ –រក្សភិរម្យអួង(មានត) ៦៥
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមរូបគំនូរចិន ៩- អំពីក្រុងមាលេលើកទ័ព
១០- អំពីមុច្ចលិន្ទនាគរាជាបាំងភ្លៀងថ្វាយព្រះពុទ្ធ ១៣
១១- អំពីអ្នកចែវទូកចម្លងម្នាក់មានសេចក្ដីស្ដាយក្រោយ ២៩
១២- អំពីបញ្ចវគ្គិយថ្វាយខ្លួនជាសាវក ៤៣
១៣- អំពីការទ្រង់ឃាត់មហារលកទឹកសមុទ្រ ៥៧
គំនូរទីបេតាំង ១៤- អំពីមីលរេប៉ះ លាគ្រូត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ ៦១
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៩ គ.ស. ១៩៤០ ព.ស. ២៤៨៣
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីស្តូបរបស់ព្រះបាទធម្មាសោក របស់ –លោកប៉ូល មុស
២- ពង្សាវតារសង្ខេបនៃប្រទេសហ្វេនីសាំង –អ្នកមហាថែមស្រង់យកនិងប្រែចេញពីពង្សាវតារសាកលថៃ របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការ
៣- អំពីយោបល់លោកអល្ប៊ែរស្វេតសែរ ថ្លែងពីពុទ្ធសាសនា ១៥
៤- អំពីពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន –តាមសៀវភៅលោកតូមោមុ័តស៊ុ ២៥
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគំនូររបស់ចិន (តមក) ៤១
៦- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែចេញពីភាសាទីបេតាំងមកជាបារាំងសែស របស់ –លោកស៊័កបាកូត៍ (នៅមានត) ៤៥
៧- ដំណឹងផ្សេងៗ ៤៧
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរភាគ ទី ៤ របស់ –រក្សភិរម្យអួង (ត) ៥១
៩- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមបែបគំនូរចិន ១០- អំពីព្រះរាហុលកុមារចេញបួស
១១- អំពីសុទត្ដសេដ្ឋីក្រាបបង្គំទូលអារាធនា
១២- អំពីការចំណាយទ្រព្យទិញសួនដេនវន ១៣
១៣- អំពីការទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់ពួកអ្នកនេសាទត្រី ២៣
១៤- អំពីការទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលហ្វូងដំរីចុះប្រេង ៣៩
គំនូរទីបេតាំង ១៥- លោកមីលរេប៉ះ ហោះឡើងទៅលើអាកាស ៤៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១០ គ.ស. ១៩៤០ ព.ស. ២៤៨៣
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អនាម័យកថា របស់ –ខេមររង្សី (នៅមានត)
២- ខ្សែកុននិយាយពីលោកប៉ាស្ទ័រ ១៧
៣- រូបរទេះទឹមសត្វនិងសេះក្នុងសម័យពីដើមរៀងៗមក របស់ –លោកអគ្គលេខាធិការពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ២៧
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសប៉េរ្ស៊ី –អ្នកមហាថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃរបស់ហ្វូងវិចិត្រវាទការ ៣៣
៥- ប្រវត្ដិន័យមហាបុរសតាំងអំពីដើមរៀងៗមក (តមក) ៤៥
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមរូបគំនូរចិន (តមក) ៥៣
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ –លោកស៊័កបាកគូត៍ (តមក) ៥៧
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី ៤ របស់ –រក្សភិរម្យ អួង (តមក) ៥៩
៩- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមបែបគំនូរចិន ១១- អំពីទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់រុចិក
១២- អំពីទ្រង់រក្សាឱ្យសះជាភ្នែកខ្វាក់របស់ក្មេងម្នាក់
១៣- អំពីទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់អ្នកស៊ីឈ្នួលចាក់សម្រាម ២៥
១៤- អំពីការយាងចុះទៅស្ថាននគរ ៣១
អំពីការបូជាផ្ញីផ្កា ៤៣
១៥- អំពីមរណៈនៃមីលរេប៉ះ ៥៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១១ គ.ស. ១៩៤០ ព.ស. ២៤៨៣
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីគោលសំខាន់ៗនៃព្រះពុទ្ធសាសនា សំខាន់ពួកមនុស្សទំនើបថ្មីរបស់ –លោកគូមោម៉័តស៊ុ
២- និយាយអំពីការរចនាខ្មែរ ស្រង់យកនិងប្រែចេញពីវចនានុក្រមរបស់ –លោក គឹយ្យេត៍ ១១
៣- អំពីពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់និងរៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល (តនិងចប់) ១៩
៤- អនាម័យកថា របស់ –ខេមររង្សី (មានត) ៣១
៥- ប្រវត្ដិនៃមហាបុរស តាំងពីដើមរៀងៗមក (មានត) ៤៥
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិតាមគំនូរចិន (មានត) ៥១
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែចេញពីទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ –លោកស៊័ក បាកូត៍ (តនិងចប់) ៥៥
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៥៩
៩- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរភាគ ទី៤ របស់ –រក្សាភិរម្យ អួង (ត) ៦៣
១០- ចំណែកខេមរជាតិក្នុងប្រទេសថៃឡងដ៍ របស់ –លោក ពីយែរអង់ដែល  
១១- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

រូបក្រៅរឿង តាមគំនូរចិន

១៣- អំពីការបូជាដីខ្សាច់

១៤- អំពីទ្រង់បច្ចឹមបិណ្ឌបាត
១៥- ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានបច្ចឹមឱវាទ ១៧
១៦- អំពីទ្រង់ចូលបរិនិព្វាន ២៩
១៧- អំពីសេចក្ដីសៅសោក ៤៣
គំនូរទីបេតាំង ១៨- មីលរេប៉ះត្រឡប់ជាមានរូបរាងជាសមណៈប្រាកដឡើងវិញទៀត ៥៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១២ គ.ស. ១៩៤០ ព.ស. ២៤៨៣
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ក្រុងកម្ពុជាបានទទួលសម្បត្តិមរតកពីមហានគរខ្មែរពីដើម (សេចក្ដីរបស់ –កម្ពុបុត្រ)
២- និយាយពីចំណេះវិជ្ជាក្នុងលោក ស្រង់យកពីពង្សាវតារដែលរាវរកឃើញនៅលោកនេះ ១៥
៣- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់ពីគោលចារឹកផ្សេងៗនៃប្រវត្ដិសាកល (មានត) ២៥
៤- អនាម័យកថា របស់ –ខេមររង្សី (មានត) ៣៩
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគំនូររបស់ចិន (តនិងចប់) ៥៣
៦- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៤ របស់ –រក្សភិរម្យ អួង (តនិងចប់) ៥៥
៧- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមគំនូរចិន ៩- សម្ដេចមហាមាយាទេវីចុះពីស្ថានតុសិត
១០- សេចក្ដីអស្ចារ្យនៃព្រះបាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ១៣
១១- អ្នកដុតភ្លើងៗមិនឆេះ ២៣
១២- ការបែងចែកព្រះសារីរិកធាតុ ៣៧
១៣- អំពីបឋមសង្គាយនា ៥១

 

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments