ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៣៩

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៩
B-ខ្សែ ១.២.៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ទឹកទន្លេសាប របស់ –ថី គឹម ហាក់
២- ដំណឹងផ្សេងៗ ៣៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគ ១ –ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា (តទី៣) ៣៩
៤- ចាតុង្គបទ បទទី ៤ របស់ –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម (តចប់) ៥៣
៥- រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (មានត) ៦៣
៦- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៖ ពិធីថ្វាយបង្គំងារ ៧៩
៧- អារម្ភកថា  
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបភិក្ខុនីឈ្មោះវជិរ៉ា (ជាតិអង់គ្លេស) នៅស្រុកសារនាថ ប្រទេសឥណ្ឌៀ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ២ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ៩៧
២- ហិតោបទេស ភាគីទី ១ “ការចងមិត្ដ” (ត) ១០១
៣- ព្រហ្មចរិយកថា (ត) របស់ –ព្រះមហាសែស ១១១
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ –ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ-ឈឺន ១៣១
៥- រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (តនឹងចប់) ១៤៥
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ (លៀងអារក្សក្នុងវេលាមានជម្ងឺ)/td> ១៦៣
៧- អំពីគំនូរស្រីជាតិហុល្ល៉ងដេស  
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបភិក្ខុខ្មែរ ១អង្គ ដែលស្ដ្រីជាតិហូឡង់ដេស ឈ្មោះម៉ាដាមស្មុលដែរស៍ គូរកាលពីខែ សេបតម ឆ្នាំ១៩៣៨ ៩៣
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៣ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីបាឋកថា របស់ –លោកភិក្ខុ បវជិរញាណត្ថេរោ ១៨១
២- រឿងកាកី (ពាក្យកាព្យ) –ព្រះរាជនិពន្ធ (ត) ១៩៣
៣- សុភាសិតវាចាកថា (ត) របស់ –ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ-ឈឺន ២១៥
៤- កងធម៌ផ្សេងៗ ៖ ២២៧
៥- ព្រហ្មចរិយកថា (ត) របស់ –ព្រះមហាសែស ២៣៩
៦- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ២៥៥
៧- រឿងព្រេង រឿងចៅតប់ប្រមល់ ២៧៣
រូបក្រៅរឿង ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឡាំភូន វត្តកុដិ រូបចាមទេរីចេតិយ មើលពីចំហៀងទៅបណ្ដោយ ១៩១
ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឆៀងហ្មៃ វត្តប្រស៊ិន មើលចំហៀង ២១៣
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៤ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
B-ខ្សែ ៤. ៥. ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ
២- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ១១
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី២ (តទី៤) –ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ៤៣
៤- ព្រហ្មចរិយកថារបស់ –ព្រះមហា សែស (តនឹងចប់) ៥៥
៥- រឿងព្រេង គ្រូនឹងសិស្ស –ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតីចាងហ្វាង (យិន) តែង ៧១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីលើករាសី ៧៧
រូបក្រៅរឿង ប្រទេសលាវវៀងចន្ទន៍ វត្តថាខែក
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៥ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ៨៧
២- រឿងពុទ្ធប្រវត្ដិ រៀបរៀង –តាមលំដាប់ ន មោ ក ខ ៩៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី២ (តទី៥) –ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ១០៣
៤- វយប្បកាសិនី (តនឹងចប់) របស់ –អាចារ្យ ហិម ១១៩
៥- កុសលកម្មបថ ១០ (ពាក្យកាព្យ) របស់ –អាចារ្យ ហ . ឈា ១៣៧
៦- រឿងព្រេង បុរសពីរនាក់ ១៤៧
រូបក្រៅរឿង ៧- ប្រទេសលាវ ស្រុកវៀងចន្ទន៍ វត្ទអិនប៉ែង រូបហោត្រៃ ៨៥
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៦ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ១៥៧
២- ព្រះមហាវិហារពុទ្ធគយា –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ១៦៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៣ (តទី៦) –ឧកញ៉ា នរាក្សត្រ (តន់) ១៨១
៤- ហិតោបទេស ភាគទី ១ ១៩៧
៥- រឿងព្រេងរឿងបុរសផ្កាប់ត្រឡោក –ឧកញ៉ា អក្ខរលេខា (ណុប) ២០៧
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីសូត្រមន្ដរំដោះគ្រោះ –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង ២១៥
រូបក្រៅរឿង ៧- ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឆៀងហ្មៃ វត្តឆៀងខង រូបគ្រែទេសនា ១៥៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៧ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីលោកស្កូប៉េនហិរ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា (មានត)
២- ទឹកទន្លេសាប របស់ –ថីគិម ហាក់ (តពីលេខ ១ ឆ្នាំទី ១១) ១៥
៣- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹតភាគទី៣ របស់ –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត (តពីខ្សែ ១០-១១ ឆ្នាំទី ១០) ៣៥
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ៥៧
៥- រឿងព្រេង ដំឡង់ ៧ សន្ដាន ៩៩
រូបក្រៅរឿង ខេត្ដសៀមរាប វត្តអាទ្វា ព្រះពុទ្ធរូបនាគប្រក់
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៨ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិធីការសំអាត –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស (ហ តាត) រៀបរៀង ១១១
២- អំពីលោកស្កូប៉េនហិរ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា (តនឹងចប់) ១២១
៣- រឿងកាកី –ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហិររក្សរាមាឥស្សរាធិបតី ព្រះបរមកោដ្ឋ (តទី២) ១៣១
៤- ហិតោបទេស ភាគទី១ “ការចងមិត្រ” (ត) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង ១៥១
៥- ធម្មទេសនា –ព្រះមហា ហួត វត្តលង្កា ១៦១
រូបក្រៅរឿង ខេត្ដសៀមរាប បន្ទាយសំរ៉ែ នេះរូបហោជាង (មើលរឿងទំព័រ) ១០៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៩ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- ចម្រៀងរបស់ពួកយុវសាលា ១៨៨
២- សេចក្ដីសង្ខេបក្នុងសៀវភៅរបស់លោកសង់ម៉ារគ្វិសរីវិយែរ ១៨៩
៣- សំវាសកថា និយាយពីគូសំវាស ៤ ពួក –មហាថែម ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដកក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ១៩៣
៤- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៣ (ត) –អ្នកមាតាជយ៉មតែង ២០៣
៥- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត ២២១
៦- ធម្មទេសនា –ព្រះសមុហ៍ពោធិបញ្ញា (បាន) ២៤៣
៧- រឿងព្រេង បុរសជីកក្ដាម –ឧកញ៉ា ប្រាជ្ញាធិបតី ចាងហ្វាង (យិន) តែង ២៥៧
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនកុមារដន់ ២៦៥
រូបក្រៅរឿង យុវសាលាមួយ ក្បែរវត្តដំណាក់ ខេត្ដសៀមរាប ១៨៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១០ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- កិត្តិគុណនឹងការងារជាថ្វីដៃរបស់លោកគ្រូព្រះសព ព្រះឧត្ដមមុនី (អ៊ុម ស៊ូរ)
២- ដំណឹងផ្សេងៗ
៣- ទឹកទន្លេសាប របស់ –ថី គឹម ហាក់ លេខានុការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ តែងនឹងរៀបរៀង ១៥
៤- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត របស់ –លោកគ្រូវិសុទ្ធិវង្ស (ត) ៤៣
៥- ធម្មទេសនា របស់ –ព្រះវិនយធម្ម (អ៊ូច) ៩៥
៦- ហិតោបទេស ភាគទី ១ (ត) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ១០៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ បុរសកាស ៣០ –ឧកញ៉ា ប្រាជ្ញាធិបតី-ចាងហ្វាង (ឃិន) តែង ១១៧
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សែនខ្មោចមេបាចាស់ទុំ ១២៣
រូបក្រៅរឿង នេះរូបលោកគ្រូព្រះសពឧត្ដមមុនី (អ៊ុម ស៊ូរ)
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១១ គ.ស. ១៩៣៩ ព.ស. ២៤៨២
D-បញ្ជីរឿង  
១- សុន្ទរកថារបស់លោកភិក្ខុលោកនាថ (តនឹងចប់) –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ប្រែចេញពីសៀវភៅ ពុទ្ធសាសនាសៀម ១៣៥
២- អរិយសច្ចកថាសង្ខេប របស់ –លោកគ្រូអាចារ្យហ៊ាយ ១៤៩
៣- ហិតោបទេសភាគ ទី១ (ត) របស់ –ឧកញ៉ាពិទូរក្រសេម ១៦៥
៤- រឿងព្រេង បុរសរៀនសិល្ប របស់ –ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី (យិន) ១៧៥
– (បុរសមានប្រពន្ធល្អ) ១៧៩
៥- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សែនខ្មោចមេបាចាស់ទុំក្នុងវេលាមានជម្ងឺ ដោយមានក្រមុំកំឡោះសហាយគ្នា របស់ –ឧកញ៉ាពិទូរ ក្រសេម ១៨៣
៦- ការទទួលអំណរដល់ពួកស្ត្រីថៃប្រកាសនីយប្រ័ត នៅក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ របស់ –ខេមររង្សី ១៨៩
រូបក្រៅរឿង -រូបគណៈស្ត្រីប្រកាសនីយប័ត្រមហាវិទ្យាល័យ(សៀម)ថតរួមជាមួយនិងពួកយុវសាលាសិល្ប ខ្មែរនៅមាត់ ជណ្ដើរព្រះរាជបណ្ណាល័យខាងជើង កាលពីថ្ងៃ ២៤ ខែអ៊ូតឆ្នាំ ១៩៣៩ ១៣៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១២ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង  
១- ពិធីចំរើនពុទ្ធមន្តដល់មហានគរបារាំងសែស នៅមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ របស់ –ខេមរៈរង្សី ២០៣
២- ដំណឹងផ្សេងៗ របស់ –ខេមរៈរង្សី ២០៩
៣- គុណសម្បទា របស់ –លោកគ្រូអាចារ្យ ហិម ២១៥
៤- សុន្ទរកថា របស់ –ភិក្ខុលោកនាថ (តនឹងចប់) ២៣១
៥- ប្រជុំពាក្យភាគ ទី៣ របស់ –ស្រីក្នុងព្រះរាជវាំង (ត) ២៤៥
៦- ហិតោបទេស ភាគទី១ (ត) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ២៦១
៧- កិរិយា ៧ ប្រការ របស់ –អាចារ្យ ហ. ឈា ២៧១
៨- រឿងព្រេងខ្មែរ ច្បាប់កឹងកន្ត្រៃ ២៨៣
រូបក្រៅរឿង រូបព្រះសង្ឃចំរើនជយបរិត្ដដល់មហានគរបារាំងសែស នៅមន្ទីរព្រះរាជបណ្ណាល័យ កាលពីថ្ងៃ ១០ សេបតម ឆ្នាំ១៩៣៩ ២០១

 

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments