បធានកថា

ព្រះទេពមុនី យូរ-ប៉ុណ្ណ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង នមោ តស្ស ភគវាតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស សូមនមស្ការចំពោះព្រះអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏មានជោគព្រះអង្គនោះ (ព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរអានបន្ត »