និរាស​នគរ​វត្ត ពាក្យកាព្យ

ឧកញ៉ា​សុត្តន្ត​ប្រីជា ឥន្ទ រៀប​រៀង ៙ និរាស​រតន៍​វត្ត​នគរ​សែន​វរ​ចិត្ត កាល​ចេញ​ចាក​លាក​ចរ​សមរមិត្រ កែវ​ជីវ៉ា​គូ​ជីវិត​ពិ​សម័យ។ ដោយ​មាន​ការ​ចក្រ​ពង្ស​វង្ស​ក្រសត្រ ស៊ី​សុវត្ថអានបន្ត »

សុភាសិត​ច្បាប់​ស្រី

 ឧកញ៉ា​សុត្តន្តប្រីជា ឥន្ទ តែង ជូលីហត្ថនមស្ការ​ដាក់​លើ​កេស  តាង​ប្រទីប​កោសុម​ប្រទុមទេស  ចិត្ត​វិសេសអារព្ភ​បាទ​ព្រះ​សាស្ដា ។  សឹង​ជា​មោលីលោក​ទាំង​ត្រៃ​ចក្រ   ដូច​កល់អានបន្ត »