ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤៤

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
AA_កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលបុរសកំសត់ –លោកហាន់ យេង
២- និទានសុភាសិតទី ២ –លោកគ្រូអាចារ្យ ពាង សុខ ១៥
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ(តាមលំដាប់អក្សរតមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២២
៤- រឿងមាយើង(ពាក្យកាព្យ តមក និង ចប់) — ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥
៥- លោកន័យ (ពាក្យកាព្យ តមក) –លោកឧកញ៉ាវង្សា សរពេជ្ញ នង ៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- លោក ធម្មសូត្រ (តមក) –ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈ ញាណ សឺន ៥០
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី២ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិនម្នាក់ –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៧
២- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ រៀបរៀងតាមលំដាប់អក្សរ(តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោកហាន់ យេង ៧៣
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ) –លោកហាន់ យេង ៨៨
៥- លោក ន័យ (ពាក្យកាព្យ តមក) –លោកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង ៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- លោក ធម្មសូត្រ (តមក និង ចប់) –ព្រះគ្រូញាណសំវរៈ ញាណ សឺន ៩៩
៧- អំពីតាំងចៅអធិការនឹងមន្ត្រីសង្ឃ –ព្រះគ្រូញាណសំវរៈ ញាណ សឺន ១០៩
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៣ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១-លោក ធម្មត្ថចរិយា ពាក្យកាព្យ –គ្រូបង្រៀន បាន តេង ១៣៣
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោកហាន់ យេង ១២៣
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ រៀបរៀងតាមលំដាប់អក្សរ(តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៤
៤- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិន –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ម្នាក់(តមក) ១៣៨
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ) –លោកហាន់ យេង ១៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង បុណ្យបញ្ចុះសីមា –ដំណឹងពីក្រសួង ធម្មការ ១៥០
៧- បាឋកថា(អំពីវិន័យ នឹង ច្បាប់គ្រហស្ថ) –អ្នកឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេម ១៥២
៨- កែពាក្យខុស ១៦៩
៩- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី  
១០- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម  
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៤ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជូនពរចូលឆ្មាំថ្មីខ្មែរ –កម្ពុជសុរិយា ១៦៩
២- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ –ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូ ប៉ុណ្ណ ១៧០
៣- កំពូលកំសត់ (តមក) –លោកហាន់ យេង ១៧៥
៤- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិនម្នាក់(តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨៩
៥- លោក ធម្មត្ថចរិយា ពាក្យកាព្យ(តមក នឹង ចប់) –គ្រូបង្រៀន បាន តេង ១៩៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- បរិយាយសិប្បកថា –ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ២០៩
៧- បាឋកថា អំពីវិន័យ និង ច្បាប់(តមក នឹង ចប់) –អ្នកឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ២១៣
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៥ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ចាណក្យគតកៈ ពាក្យកាព្យ –ព្រះគ្រូសទ្ទវិទូ ពាង សុខ ២២៥
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោកហាន់ យេង ២២៩
៣- រឿងអង្គរក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរចិនម្នាក់(តមក នឹង ចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤២
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៦១
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ឯកភាគ នៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៧១
៦- ពិធីបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ –ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២៧៦
៧- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង មន្ត្រីសង្ឃ –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ២៨៣
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៦ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បុប្ផានារី –លោកញូង សឿង ២៨៥
២- រឿងកំពូលកំសត់(តមក) –លោកហាន់ យេង ២៦៩
៣- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ –លោកញឹក នូ ៣០៥
៤- ប្រជុំសុភាសិត ខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣១១
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ(រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ)(តមក នឹង ចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣១៤
៦- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក) –ព្រះសមុហ៍ឃោសចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៣២២
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ចរិយាសិប្បកថា (តមក) –ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៣២៦
៨- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា នៅវត្តសាំងសាមី(ព្រៃវែង) –ព្រះគ្រូសាសនវង្ស គុយ សូត្រ ៣៣២
៩- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៣៣៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៧ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
AA_សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជាវទស្សនាវដ្តីក្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រស្នាត្រៃមន្ត្រី –ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៣៣៩
២- រឿងកំពូលកំសត់(តមក) –លោក ហាន់ យេង ៣៤៩
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៦០
៤- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក) –លោក ញ៉ឹក នូ ៣៦៥
៥- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក) –ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៣៧៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- បរិយាយសិប្បកថា (តមក) –ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៣៨០
៧- ឯកភាគ នៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៨៦
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ៨ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជប្រវត្ដិ សម្ដេចព្រះខត្ដិយកល្យាណ៍ រាជសុគាភគវតី –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣៩៣
២- ធម្មកោវាទ ពាក្យកាព្យ –លោកគ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៣៩៦
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោក ហាន់ យេង ៤១១
៤- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤២៣
៥- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក) –លោក ញ៉ឹក នូ ៤៣០
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង មន្ត្រី សង្ឃ –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៤៣៧
៧- បរិយាយសិប្បកថា (តមក នឹង ចប់) –ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៤៤២
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ៩ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដៅ –ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៤៥១
២- ពិធីបូជាសពអ្នកឧកញ៉ា ជុំ ម៉ៅ –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៥៩
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោក ហាន់ យេង ៤៦៤
៤- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៧៧
៥- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក នឹង ចប់) –ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៨៣
៦- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ (តមក) –លោក ញ៉ឹក នូ  
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- អំពីព្រះរាជទានតាំងសមណសក្ដិនៅវត្ត ឧណ្ណាលោម –ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ ៤៩១
៨- មន្ធោតុរាជជាតក –អ្នកអាចារ្យ គី គឹមស៊ីវ ៤៩៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១០ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យសុភាសិតបុរាណ –ស្មៀន គង់ សន ៥០៥
២- បណ្ដៅ (តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៥០៨
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោក ហាន់ យេង ៥១៦
៤- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក នឹង ចប់) –លោក ញ៉ឹក នូ ៥៣០
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- អំពីចៅអធិការ នឹងមន្ត្រីសង្ឃដែរទើបតាំងថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៨
៦- ឯកភាគមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៥៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១១ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- តម្លៃសិល្បសាស្ត្រ –ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៥៦១
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោក ហាន់ យេង ៥៧១
៣- បណ្ដៅ (តមក នឹងចប់) –ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៥៨២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ធម្មបទភាសិត –លោក គ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៥៩៤
៥- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៦
៦- អំពីព្រះរាជទានតាំងសមណស័ក្ដិនៅវត្ត បទុមវតី –ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦១៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១២ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រកាសតែងប្រកួតរឿងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ –ក្រុមជំនុំលទ្ធិទំនៀមខ្មែរ ៦១៧
២- សេចក្ដីពន្យល់អំពីពាក្យខ្មែរខ្លះៗក្នុងសេចក្ដីរាយការណ៍ ជាភាសាចិនក្នុង សត វត្សរ៍ទី ១៣(តាមអត្ថាធិប្បាយរបស់ លោក សឺ ដេស) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦១៩
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក នឹង ចប់) –លោក ហាន់ យេង ៦២៨
៤- តម្លៃសិល្បសាស្ត្រ –ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉រ ៦៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ធម្មបទភាសិត(តមក នឹង ចប់) –លោក គ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៦៤៨
៦- ពិធីប្រគល់ព្រះរាជក្រឹត្យ ភ្នាក់ងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួល ព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយស–ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៦៣
៧- សេចក្ដីរាយការណ៍សង្ខេបនៃមហាសន្និបាតនៅវត្តព្រះកែវ នឹង វត្តសារាវ័ន្ដ –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦៦៥
៨- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦៦៨
៩- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៧០
១០- ភ្នាក់ងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយស  
កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments