ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​​ គ.ស. ១៩៣១-១៩៣២

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ១ ឆ្នាំទី៤ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣១-១៩៣២
B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីររឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា(តពីខ្សែ ១២ ឆ្នាំ ទី ៣) –ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី
២- ប្រស្នាធម៌សត្វក្អែកនឹងដង្កូវ –ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរ
បញ្ញាសជាតក ខ្សែ ១៥
១៧
៣- លោកធម៌ ៨ ប្រការ –ព្រះសាសនសោភ័ណ ជួន ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី
ហើយចងជាពាក្យកាព្យ
៣១
៤- រឿងសត្វខ្លា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ –លោក អេម៉ូនីញេ ៣៩
អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣១-១៩៣២
B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីរូបព្រះអរិយមេត្រីនៅសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ –អ្នកស្រីការប៉ឺឡែស អធិប្បាយ
២- មិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី (ត)
៣-ប្រស្នាធម៌សត្តកណ្ដូបនឹងគ្រុឌ –ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី
គម្ពីរបញ្ញាសជាតក
២១
៤- រឿងបុរស ៣ អ្នកឈ្លោះគ្នា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ –លោក អេម៉ូនីញ៉េ ៣៧
រូបព្រះអរិយមេត្រីពោធិសាតើ ក្នុងសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ
អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី៣-៤-៥-៦ ឆ្នាំទី៤ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស. ១៩៣១-១៩៣២
B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ 3-4-5-6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសា
ខ្មែរ (ត)
២- វលាហជាតក –ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៦០
៣- រឿងសេះពលាហ លោកវិកទ័រគោរលូបេហ្វ៍ សមាជិកសាលាបារាំងសេសនៅចុងបូព៌ាប្រទេសហាណូយ
រៀបរៀង –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដីក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ
៧៥
៤- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទនឹងស្ដេចកោរព្យរាជ –ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ដក
យកពីគម្ពីរបញ្ញាសជាតក ហើយប្រែចេញពីភាសាបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ
៨៦
៥- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ –ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីមកជា
ភាសាខ្មែរ
១៣៤
៦- ច្បាប់ក្រមថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ –ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៤៩
៧- ច្បាប់កិរកាលថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ –ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៨១
– សេះពលាហនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៤
– រូបមនុស្សប្រតោងសេះពលាហ ១ ពួកនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៦
– រឿងសេះពលាហនៅក្បាច់ជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន ៨២
 អត្ថបទក្បាលទី២ ខ្សែទី៧-៨-៩-១០-១១-១២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស. ២៤៧៣ គ.ស.១៩៣២
B_ខ្សែ៧ដល់ខ្សែ១២រួមគ្នា  
D_បញ្ជីររឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែចេញពីបាឡីមក
ជាភាសាខ្មែរ (ត)
២- អំពីសេះពលាហ តាមសំអាងរបស់លោក វិកទ័រកោលូបែហ្វ សមាជិកសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ា
ប្រទេស –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដី ក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាភាសាខ្មែរ ( ត ចប់ )
១១៣
៣- ឧប្បត្តិកថា, វិតក្កបញ្ហា នឹងមិលិន្ទបញ្ហា –ព្រះស្រីសម្មតិវង្ស (ឯម) ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែ
ចេញពីបាឡីគម្ពីរលោកនយជាតកជាភាសាខ្មែរ
១២៤
៤- បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ –ព្រះមហា នន្ទ វត្តប្រាង្គណ៍ (ឧដុង្គ-កំពង់ស្ពឺ) ប្រែពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ២១៤
៥- សុតធនុជាតក –ព្រះញាណវីរិយ ឡុង អាចារ្យសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរបញ្ញាសជាតកមកជា
ភាសាខ្មែរ
២៨២
៦- រតនបជោតជាតក –ព្រះឧត្ដមមុនី (អ៊ុម សូរ) អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាឡីគម្ពីរ
បញ្ញាសជាតកមកជាភាសាខ្មែរ
៣៦១
៧- ខេមាខេមសរណគមនកថា –លោកឈិម សុំ សិស្សទី ៥ នៅសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់រៀបរៀង, ព្រះស្រី
សម្មតិវង្ស (ឯម) ចាងហ្វាងសាលានេះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់
៣៩៨
៨- មួយរយហាសិបមួយថ្ងៃ នៅមាត់ឈូងសមុទ្ទសៀម ពាក្យកាព្យរបស់ –ជី គឹមហាក់ធ្វើរាជការនៅទី
ប្រៃសណីយ៍ ប៉ុស្តិ៍មេមត់ (កំពង់ចាម)
៤៩១
៩- រឿងមហាភារតយុទ្ធ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនាបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសាសៀមមក
ជាភាសាខ្មែរ (ត ចប់)
៤៣០
-រូបសេះក្បាលប្រាំនៅទីព្រះលានប្រាសាទអង្គរធំ ១១៤
-រឿងសេះពលាហនៅស្រុកមថុរា (សព្វថ្ងៃនៅសារមន្ទីក្រុងកាល់គុត្តា) ១១៨
-រឿងសេះពលាហនៅស្រុកអជណ្ដា ១១៩
-រឿងសេះពលាហនៅព្រះវិហារអានន្ទស្រុកភូមា ១២២

 

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments