ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៣៣

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៥ ខ្សែទី ១-២-៣-៤-៥-៦ ព.ស. ២៤៧៧ គ.ស.១៩៣៣
A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
B-Logo ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីលោកប៉ូលរេយណូទ័រ សេនាបតីក្រសួងប្រទេសរាជ អញ្ជើញមកក្រុងកម្ពុជា បុណ្យសម្ពោធឆ្លង
ព្រះត្រៃបិដក ការរៀបទទួលនៅទីព្រះរាជបណ្ណាល័យនឹងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ការរៀបចំទទួលក្នុង
ព្រះបរមរាជវាំងនឹងក្នុងសាលាយុត្តិធម៌ ដំណើរទៅអង្គរ
២- អំពីការរៀបទទួលលោកឡឺរេស៊ីដង់ត៍សុប៉ើរីយើឡាវិត នៅទីព្រះរាជបណ្ណាល័យ –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ
រៀបរៀង
៥២
៣- អំពីភិក្ខុនារទ សម្ដែងធម្មទេសនានៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅបានស្រង់សេចក្ដីមកអធិប្បាយ ៦៤
៤- សិរិវិបុលកិត្តិជាដក (បញ្ញាសជាតក) –ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អធិបតីរងក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ប្រែពីបាឡីមក
ជាភាសាខ្មែរ
៩៤
៥- ហិតោបរទេស ឬឧបាយជាទីនាំមកនូវប្រយោជន៍ –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជា
ភាសាខ្មែរ
១៤៤
៦- សាសនបវត្តិ បរិច្ឆេទ ទី ១-២ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង ១៦២
៧- អូបុន ជាបុណ្យព្រលឹងខ្មោចដែលស្លាប់ទៅទាំងប៉ុន្មាន (តាមលទ្ធិស្រុកយីប៉ុន) –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពី
ភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ នឹងអធិប្បាយអំពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ នឹងសែនដូនតា (តាមទំលាប់
ស្រុកខ្មែរ)
២១៦
៨- បញ្ជីគម្ពីរអដ្ឋកថាដីកា នឹងយោជនា ដែលមានក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ ២៣៥
៩- ឯកសហរាត្រី ឬ មួយពាន់មួយយប់ –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ ២៤២
-រូបថតព្រះត្រៃបិដក ១ខ្សែ ១២
-រូបថតផែនថ្លើមថ្មចារិកអក្សរជាទីរឭកដល់ថ្ងៃដែលលោកប៉ូលរេយណូទ័រអញ្ជើញមកព្រះរាជបណ្ណាល័យ
នឹងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២៨
-រូបផែនថ្លើមថ្មចារិកឈ្មោះអ្នកដែលជាវព្រះត្រៃបិដក ដែលបានចេញប្រាក់គ្រប់ចំនួនជាដំបូង ២៩
១០- រូបលោកស៊ីលវាំងឡេវី

 

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments