ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​​ គ.ស. ១៩៣៨

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
AA-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ១, ២, ៣ រួមគ្នា  
CC-សូមជូនដំណឹង  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹង រៀបរៀង
២- វយប្បកាសនី របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ២៣
៣- ពិធីពលិការព្រះពិស្ណុការ (វេស្សកម្ម) –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៣៩
៤- ពិធីបុណ្យទ្វាទសមាស តាមទំនៀមលាវ –អាចារ្យ ស៊ី អួន (សុមនតិស្ស) រៀបរៀង ៤៧
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ព : រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត (សេចក្ដីចាស់) ៦៧
រូបក្រៅរឿង -រូបពាលី នឹងទូភី ច្បាំងគ្នា (ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ) ឆ្លាក់ទុកនៅធ្នឹមទ្វារវត្តចំណោម ឃុំ ព្រែកកុយ ស្រុកស្អាង ខែត្រ កណ្ដាល
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ២ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែ នឹងរៀបរៀង (ត) ៨៣
២- សុភាសិតវាចាកថា របស់ព្រះគ្រូ ញាណសំវរញាណ ឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រែនឹងរៀបរៀង ១០៩
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១២៣
៤- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ឧកញ៉ាវង្សា សរពេជ្ញ (នង) ១៣៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត ១៤៩
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទព្រះខ្នាយ នៅស្រុកបារាយ កំពង់ធំ ៨១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៣ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៦៣
២- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ១៨៥
៣- លោកន័យ របស់ –ឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៩៣
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយពាក្យថា សង្ក្រាន្ត របស់ –អាចារ្យ គឹម អាន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១១
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ : កាព្យសាន្តិភាព ២២៣
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទព្រះខ្នាយ នៅស្រុកបារាយ កំពង់ធំ ១៦១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៤ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
BB-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ៤,៥, ៦ រួមគ្នា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)
២- ពាក្យនាំក្នុងរឿងសិលាចារិកនគរវត្ត ១៣
៣- វយប្បកាសិនី របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យរៀបរៀង (ត) ២៥
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរចនាខ្មែរ របស់ –លោកម៉ារសាល ៣៣
៥- បញ្ជីសៀវភៅផ្សេងៗ នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៤១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ << ក្បួនជំរះឧត្បាទវ៍ >> របស់បុរាណ ៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ : រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត (ត) ចប់ ៥៧
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទកំពង់ព្រះ នៅឆ្នេរទន្លេសាប (កំពង់ឆ្នាំង )
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៥ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៧៣
២- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ៧៩
៣- សិលាចារិកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ៨៧
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ –ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ ឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹង រៀបរៀង (ត) ១២៣
៥- ហិតោបទេស ភាគទី១ របស់ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ១២៩
៦- លោកន័យ ពាក្យកាព្យរបស់ –ឧកញ៉ា វង្សា សារពេជ្ញ (ត) ១៣៧
៧- ការសិក្សានៅស្រុកយីពុន –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១៤៥
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជំរះឧត្បាទ័រ របស់បូរាណ (ត) ១៥៥
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទនគរវត្ត ភាពខាងមុខ មុនដែលរាជការទៅកាប់ឆ្ការ ៧១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៦ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៧១
២- បញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងសាសនា–ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១៨១
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ២០៣
៤- សិលាចារិកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម (ត) ២០៩
៥- លោកន័យ (ត) –ឧកញ៉ា វង្សា សារពេជ្ញ ២៤១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជំរះឧត្បាទវ៍ របស់បូរាណ (ត) ២៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ របស់បូរាណ (ត) ២៥៩
៨- សិលាចារឹក លេខ ១  
៩- អត្ថបទសិលាចារឹកដើម  
រូបក្រៅរឿង រូបនាងរបាំ នៅជញ្ជាំងប្រាសាទនគរវត្ត ១៦៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៧ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់លោក ល្វីដឺឡាវ៉ាឡេប៉ុស្សាំង
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនិងរៀបរៀង (ត)
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម (ត) ១៩
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ –ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនិងរៀបរៀង (ត) ២៩
៥- រឿងកាកី –ព្រះរាជនិពន្ធព្រះស្រីធម្មរាជា ៣៥
៦- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៥១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ (ត) ៦៣
រូបក្រៅរឿង ៨- ទេវរូប នៅភូមិព្រៃផ្ដៅ ខែត្រតាកែវ
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៨ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៧៧
២- វយប្បាកាសិនី របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៨៧
៣-ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគីទី ១ –ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ៩៩
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត (ត) ១១៣
៥- លោកន័យ ពាក្យកាព្យរបស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៣៥
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីស្រោចទឹកចៅអធិការដែលតាំងថ្មី –ព្រះមហាវិទូរក្រសេម រៀបរៀងតាម ទំនៀមបុរាណ (ចប់) ១៤៥
រូបក្រៅរឿង ៧- ព្រះពុទ្ធរូបថ្មកែវ ធ្វើនៅស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា)បានមកដំកល់ទុកក្នុងវិហារវត្តពោល្យំ ឃុំរលាំងកែន ស្រុក កណ្ដាលស្ទឹង ខេត្ដកណ្ដាល ព.ស២៤៧៧ ៧៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៩ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង  
១- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត ភាគីទី ១ របស់ –ព្រះវិសុទ្ធវង្ស តាត រៀបរៀង ១៦៣
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៨៩
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះពិទូរ ក្រសេម (ត) ២១១
៤- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល ដោយថ្វាយបង្គំព្រះករុណា សម្រាប់ព្រះញាតិ នឹង បុត្រមន្ត្រី –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង(ចប់) ២១៩
៥- រឿងព្រេងខ្មែរមួយ រឿងសុភាទន្សាយ (ត) ២២៧
រូបក្រៅរឿង ៦- លោកគូវេរណើរយេណេរ៉ាល់ ប្រេវិយេ នឹងលោកគូវេរណើរ ប៉ាស៊ែស (កូសាំងស៊ីន) អញ្ជើញទៅមើល សេចក្ដី សុខទុក្ខរបស់រាស្ត្រនៅខេត្ដត្រាវិញឆ្នាំ១៩៣៧ ១៦១
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១០ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ត)
២- វយប្បកាសិនី របស់ –អាចារ្យ ហិម (មានត) ២១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៣៥
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម (ត) ៤៥
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (តរឿងសុភាទន្សាយ) (ត) ៧៥
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ ៖ ក- អំពីការទទួលកូនសិស្សជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សានៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៨៥
ខ- អំពីប្រវត្ដិពិណ ៨៩
រូបក្រៅរឿង ៧- បុណ្យសម្ពោធមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ស្រុកលាវ
៨- ម៉ាដាមរូស្សីឡាគរដែរ លេងពិណ ៨៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១១ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីបាឋកថា របស់ –លោកសាស្ត្រាចារ្យ សឺដែស ១០១
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហាសែស (ត) ១១៣
៣- ចាតុរង្គបទ បទទី ៣ របស់ –អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម (ត) ១៣៥
៤- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត របស់ –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស តាត (ត) ១៤៥
៥- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សសរពេជ្ញ នង (ត) ១៦១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ (តនិងចប់) ១៧៣
៧- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជម្រះឧត្បាទ័វ ១៨៥
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបគ្រុឌឆក់នាគធ្លាប់នៅផែនថ្ម ស្នាដៃ ចាម ដំកល់ទុកនៅពិធីភណ្ឌស្ថានស្រុកតូរ៉ាន (អណ្ណាម) ៩៧
៩- រូបព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈមានព្រះហស្ត ៤ ត្រង់ហោជាងប្រាសាទ បាយ័ននគរ ធំ ៩៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១២ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ១ –ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះធម្មរាជា (តទី ២ ) ២០៥
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ត) ២១៧
៣- ចាតុង្គបទ របស់ –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម(ត) ២៣៥
៤- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ២៤៩
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ៖ រឿងទំពែក ៤ នាក់ ២៦១
រូបក្រៅរឿង ៦- រូបព្រះឥសូរ និង រូបព្រះទ្វារបាល ឆ្លាក់នៅលើផែនថ្ម ដំកល់ទុកនៅក្នុងពិធីកណ្ឌស្ថាន ស្រុកតូរ៉ាន (អណ្ណាម) ២០៣

 

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments