ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤៣

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១-២ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៥ –លោកអាចារ្យកៅ-ស៊ីម
២- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៦ –លោកអាចារ្យ ឈឹម សុំ ១៤
៣- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៧ –ព្រះមហាសោមឡុច ២៩
៤- អំពីដំណើរជីវិតនៃសត្វល្អិតៗ –លោក សង់- ហង់រីហ្វាប ៣៦
៥- ប្រដៅចិត្ត (ពាក្យកាព្យ) –អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យ កែវ ហង្ស ៥៨
៦- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ (តមក) –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) ៧៩
៧- ពង្សាវតារប្រទេសចិន –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១០៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីសង្ឃនិងចៅអធិការដែល ទើបតាំងឡើងថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ១២៤
៩- បុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ១២៩
១០- ប្រវត្ដិសង្ខេបបញ្ចមសង្គាយនា (តមកនិងចប់) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៣
១១- ប្រវត្ដិព្រះមហាកច្ចាយនត្ថេរ –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៦
១២- ពុទ្ធឃោសប្បវត្ដិ –លោកអាចារ្យ ឈឹម សុំ ១៤៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១៣- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  
១៤- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៤ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងកុលាបប៉ៃលិន –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨១
២- ពង្សាវតារប្រទេសចិន ស្រង់ចេញអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៩៤
៣- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) –លោកអាចារ្យគឹម អាន ២០៣
៤- រឿងប្រដៅចិត្ត (ពាក្យកាព្យ) (តមក) –អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យ កែវ ហង្ស ២១៦
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចៅធុងចៅសាញ់ –ចម្លងចេញពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ២២៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី នៅវត្តនានា (ក្នុងខែហ្វេវ្រិយេរ) –ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ២៣៦
៧- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា –ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ២៣៩
៨- ប្រស្នាធម៌អំពីព្រះនិព្វាន –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤១
៩- តាំងជាសមាជិកពិសេសថ្មីពីររូប  
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៥ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ចម្រៀងទេព្ដារបស់បញ្ចសិខទេវបុត្រ (ទេពចម្រៀងនៅស្ថានត្រៃត្រិង្ស) –ព្រះអាចារ្យ ញ សឿង ២៤៩
២- រឿងកុលាបប៉ៃលិន (តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៥
៣- រឿងប្រដៅចិត្រ (ពាក្យកាព្យ តមកនិងចប់) –អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យកែវ ហង្ស ២៧០
៤- រឿងព្រេងខ្មែរចៅធុងចៅសាញ់ (តមកនិងចប់) –អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យកែវ ហង្ស ២៨៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ប្រជុំមហាសន្និបាតនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣០០
៦- ដំណឹងបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា ៣០៧
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៦ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដាំពាលី (ពាក្យកាព្យ ៨) ហ្មិនមាស –ឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា (មាស ) ៣០៩
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម ៣១៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៣- វច្ចកុដិវត្ត –ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ៣៣៣
៤- ធម្មគោរព –ព្រះគ្រូឧត្ដមមុនី ម៉ឹង សេស ៣៤០
៥- អំពីប្រឡងរើសសិស្សថ្មី ចូលរៀនក្នុងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ –ព្រះអាចារ្យ កៅ ស៊ឹម ៣៥១
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៧ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សរសើរព្រះរស្មី –លោកគ្រូ សីលសំវរ អិត ហាក់ ៣៦៩
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៧៧
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ (តមក) –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) ៤០៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អំពីបុណ្យបូជាសពលោកគ្រូចៅអធិការវត្តពោធិ ព្រឹក្ស –ព្រះតេជព្រះគុណព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ (ជ ណាត) ៤១២
៥- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៤១៥
៦- អំពីពិធីបុណ្យបូជាព្រះសព សម្ដេចមង្គលទេពាចារ្យ (ស៊ុក) –ហ្មឺនបណ្ណានរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៤១៦
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៨ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណសុភាសិត –អ្នកអាចារ្យជិត បិន ៤៤១
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមកនិងចប់) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៣
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ ” និទានមាន់ធ្នាក់” ៤៨៩
៤- កិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំរងខាងទំនៀមទម្លាប់ –ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩៦
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៩ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជាតកសុភាសិត –លោកគ្រូអាចារ្យពាង សុខ ៤៩៩
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ៥០៤
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ ” និទានមាន់ធ្នាក់” (តមកនិងចប់) ៥២៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ធម្មាធិប្បាយ –ព្រះបាឡាត់ ធម្មប្បញ្ញាញាណ ស៊ិន ហ៊ាន ៥៣៣
៥-ប្រវត្ដិលោកគ្រូចៅអធិការពៅ ង៉ែត –លោកគ្រូចៅអធិការ ជិន នាក់ ៥៣៩
៦- អំពីតាំងចៅអធិការនិងមន្ត្រីសង្ឃ –ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៤
៧- អំពីអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១០ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- និទានសុភាសិត ទី១ –លោកគ្រូព្រះអាចារ្យ ពាង សុខ ៥៥១
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ៥៥៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៣- លោកធម្មសូត្រ –ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈញាណ ឈិន ៥៩៣
៤- អំពីតាំងចៅអធិការ –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦០៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១១ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- មាយើង (ពាក្យកាព្យ) ៦០៧
២- រឿងព្រេងខ្មែរ ” រឿងម្ដាយពិតឪពុកពិត ស្រីពិត” ៦១៦
៣- រឿងព្រះបាទអសោក (តមក) –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ៦៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- សុជាតាជាតក –លោកអាចារ្យ ម៉ិញ ណាគ្រី ៦៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១២ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៦៦
២- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ រឿងមេចោរស៊ីផងគ្នា ៦៧៣
៣- រឿងឆ្នាំងវែងអន្ទង់វែង ៦៧៣
៤- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមកនិងចប់) –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ៦៧៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សុជាតាជាតក (តមកនិងចប់) –អាចារ្យ ម៉ិញ ណាគ្រី ៧០៩
៦- លោកធម្មសូត្រ (តមក) –ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈ ញាណ ឈិន ៧១១
៧- អំពីរបៀបតាំងចៅអធិការនិងមន្ត្រីសង្ឃ –ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៧១៨
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៧២០
៩- តែងប្រកួតរឿង
កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments