ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​​ គ.ស. ១៩៣៧

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៧
A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ១,២,៣ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា លទ្ធិជេនសាសនា –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១១
២- វិធីបង្ការរោគ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសរបស់ –ដុកទ័រ ឡូរង្ស ១៩
៣- វិធីបង្កក់ឆ្មប ក្នុងកិច្ចសម្រាលកូន –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ៣៥
៤- ធនញ្ជ័យបណ្ឌិត រឿងខ្មែរ ៤១
៥- រឿងពស់កេងកង រឿងព្រេងខ្មែរ ៥៣
រូបក្រៅរឿង
៦- ចេតិយទឹបមាស នៅវត្តសូលេ កណ្ដាលក្រុងរាំងគូន ប្រទេសភូមា
៧- ពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជើងវត្តស្វេតគូន (ភូមា) ទៅបូជាព្រះពុទ្ធរូប ១៧
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ២ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៧
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៦៩
២-ល្បើកច្បាប់ក្រឹត្យក្រមរបស់ –ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្ដព្រៃវែង ៨៣
៣- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល បែបវេរភត្ដៈលើកត្រៃ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ៩៧

រូបក្រៅរឿង

៤- នាងជី ជាតិភូមា នាំគ្នាទៅនមស្សការព្រះពុទ្ធរូប

 

៦៧

៥- រូបភាពវត្ត សេទកីអាថិហា នៅកណ្ដាលក្រុង មណ្ឌលេ ភូមា ៨១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៣ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៧
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា លទ្ធិឥស្លាម –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១២១
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង ១៣៣
៣- សុភាសិត ប្រកបនិទាន ១៥៣
រូបក្រៅរឿង  
៤- រូបភាពក្រុងបាគន (ភូមា) ១១៩
៥- រូបភាពវត្តអានន្ទ នៅក្រុងបាគន ១៣១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៤ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៧
A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ៤, ៥, ៦ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា (លទ្ធិមហាយាន) –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (ត)
២- ល្បើកច្បាប់ក្រឹត្យក្រម –ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ ស្រុកត្របែក ខែត្រព្រៃវែង រៀបរៀង (តចប់) ១៧
៣- ធនញ្ជ័យបណ្ឌិត រឿងខ្មែរ (តចប់) ៣១
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងគង់ហ៊ាន (តចប់) ៤៥

រូបក្រៅរឿង

៥- លោកសង្ឃភូមា និមន្តដើរបាំងតាំងយូ ធ្វើអំពីសំពត់ពណ៌ក្រហមឬលឿង

 

៦- រូបអ្នកតា នឹងរូបភាព ដំណាលរឿងត្រង់ព្រះនាងមហាមាយាទ្រង់ព្រះសុបិន្ដ ១៥
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៥ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៧
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីលទ្ធិមហាយាន –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៥៩
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៧៥
៣- ច្បាប់កូនចៅ របស់ –ក្រម ង៉ុយ តែង ១០៩
៤- រឿងស្ដេច ក្រុងចិន ១២៣

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះពុទ្ធរូប ១ អង្គ នៅក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធរូបដ៍ជាច្រើន នៅក្នុងវត្តអានន្ទបាយ (ភូមា)

 

៧៣

៦- ចេតិយបុរាណឈ្មោះ ពុប៉យ នៅឆ្នេរទន្លេឥរវតី ប្រទេសភូមា ១០៧
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៦ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៧
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីពុទ្ធសរណៈ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១៣៥
២- ច្បាប់ថ្មី ប្រដៅកិច្ចការផ្សេងៗ ១៥៣
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអ្នកដំណើរពីរនាក់ ១៦៥

រូបក្រៅរឿង

៤- ព្រះស្តូបមហាពោធិ នៅក្រុងបាគន ភូមា

 

១៣៣

៥- រូបភាពរឿងជាតក ធ្វើអំពីដីបញ្ចុះថ្នាំ នៅក្រុងបាគន ១៥១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៧ ព.ស. ២៤៨០ គ.ស. ១៩៣៧
A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ៧ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា ត្រង់សំដែងអំពីធម្មសរណ សង្ឃសរណ នឹងវិធីដល់ព្រះត្រៃសរណគមន៍ –ព្រះមហា ពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត)
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១៩
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៧៩
៤- ល្បើកច្បាប់សង្ឃ –ក្រម ង៉ុយតែង (តចប់) ១០៥

រូបក្រៅរឿង

៥- ចេតិយ ព្រះ ៨៨០ នៅក្រុងមណ្ឌលេ (ភូមា)

 

៦- កូនសិស្សលោកសង្ឃ នៅស្រុកភូមា រែកសម្រាប់មកពីភូមិ ទៅវត្ត ៧៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៨ ព.ស. ២៤៨០ គ.ស. ១៩៣៧
AA-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១-ខេមាខេមសរណកថា (សំដែងពីវិធីដល់ព្រះត្រៃសរណគមន៍) –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ១៣៣
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១៥១
៣- ច្បាប់ប្រដៅជនប្រុស-ស្រី របស់ –ក្រម ង៉ុយ (តចប់) ២០៥
៤- រឿងកុហក ៤ នាក់ ២២១
៥- ស្រីកណ្ដុរល្អោច  

រូបក្រៅរឿង

៦- រូបនាងជី ភូមា កំពុងចេញទៅគោចរបិណ្ឌបាត

 

១៣១

៧- លោកសង្ឃភូមា កំពុងមើលធម៌ក្នុងក្រាំង ដែលធ្វើដោយកំណាត់ចីពរ ខ្មុកម្រាក់ ២០៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៩ ព.ស. ២៤៨០ គ.ស. ១៩៣៧
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិរិយកថា –អាចារ្យ សូរ ហយ ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២៣៥
២- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីលក្ខណៈដែលដាច់ឬសៅហ្មងសរណគមន៍ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ២៥៩
៣- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ២៧៥
៤-រឿងមាយាស្ត្រី ៣២៧

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្ត កីយូកកាវតី ក្រុមមណ្ឌលេ ភូមា

 

២៣៣

៦- លោកសង្ឃភូមា គណសទ្ធម្ម កាន់បាត្រខ្មុកម្រាក់ត្រេចគោចរបិណ្ឌបាត ៣២៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១០ ព.ស. ២៤៨០ គ.ស. ១៩៣៧
D-បញ្ជីរឿង  
១- សារទេសនា –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត រៀបរៀង
២- ខេមាខេមសរណកថា (សំដែងអំពីវិធីសុំខមាទោស) –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (តចប់) ២៥
៣- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ៤០
៤- រឿងព្រេងរឿងអាកុហកស៊ី(តចប់) ៩៣

រូបក្រៅរឿង

៥- លោកសង្ឃភូមានៅវត្ត តែកតាវ ក្រុងមណ្ឌលេ កំពុងមើលក្រាំងធម៌

 

៦- ក្មេងប្រុសភូមា វេលារៀបបួសជាសាមណេរ តែងខ្លួនយ៉ាងរាជកុមារ និងក្មេងស្រីពីរនាក់ តែងខ្លួន យ៉ាង កិណ្ណរី សម្រាប់ក្នុងពិធីចោះត្រចៀក ២៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១១ ព.ស. ២៤៨០ គ.ស. ១៩៣៧
D-បញ្ជីរឿង  
១- សារទេសនា របស់ –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ-តាត រៀបរៀង (តចប់) ១០៧
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១២១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៧៩
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសចេះថ្នាំពិសពស់ ២០១

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះចេតិយធំបំផុត នៅវត្តស្វេតដោង ក្រុង ប្រោម(ភូមា)

 

១០៥

៦- លោកសង្ឃភូមា គណសទ្ធម្ម នៅវត្តតែកតាវ ក្រុងមណ្ឌលេ ១៩៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១២ ព.ស. ២៤៨០ គ.ស. ១៩៣៧
D-បញ្ជីរឿង  
១- បមាទាប្បមាទកថា របស់ –អាចារ្យ សេខ- ឈុន ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២០៩
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក (តចប់) ២៥១
៣- សារទេសនា របស់ –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ-តាត រៀបរៀង (តចប់) ៣០៩
៤- រឿងមនុស្សឆោត ៤ នាក់ ៣២៧

រូបក្រៅរឿង

៥- រូបភាពឆ្នេរទន្លេ ឥរវតី ប្រទេសភូមា

 

កែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ ម.ម.ស.
 
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments